I AM Sports

Sport Judo, Jiu-jitsu, Karate, Fitness, Functional fitness, Boksen, Power, Aerobics, Steps, Shake-it, Bootcamp, Obstacle run training, Pilates

Voor wie De filosofie van ons is dat iedereen kan sporten op zin eigen niveau

Website www.iam-sports.nl

Contact persoon Adam Mahulette

E-mail info@iam-sports.nl

Telefoonnummer (0313) 47 20 84